เกี่ยวกับเรา

      จากประสบการณ์การทำไร่อ้อยมานานกว่า 60 ปี ของผู้ก่อตั้งกลุ่มมิตรผล จึงทำให้รู้ว่า "อ้อย" นั้นต้องการอะไร เพื่อที่จะช่วยให้อ้อยเจริญงอกงามได้ดีเราจึงให้ความสำคัญกับ "คุณภาพดินและปุ๋ย" โดยการมุ่งมั่นวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินของแต่ละพื้นที่แบ่งตามสภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับอ้อยในแต่ละพื้นที่
      กลุ่มมิตรผลได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตร ที่มีต้นทุนปุ๋ยที่สูงและบางครั้ง ปุ๋ยยังอาจไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จึงได้จัดตั้ง บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด เพื่อผลิตและจัดหาทั้งปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยเคมี ที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอเท่ากันทุกกระสอบ มีราคาเหมาะสม ให้แก่ชาวไร่กลุ่มมิตรผลและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย

ผลิตภัณฑ์พืช